Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про будівельні норми» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4) такі зміни:

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

«Цей Закон регулює відносини у сфері нормування у будівництві та визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм».

ПЕРЕЛІК НЕЗАКОННИХ ЗАБУДОВ

2. У частині першій статті 1:

абзаци другий — четвертий і шостий викласти в такій редакції:

«базова організація у будівництві — організація, що у визначеному напрямі науково-технічної діяльності у будівництві виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві;

будівельні норми — нормативний акт технічного характеру, що встановлює обов’язкові вимоги до об’єкта нормування у будівництві;

нормування у будівництві — діяльність із розроблення, погодження, перевірки, затвердження, внесення змін, скасування або визнання такими, що втратили чинність, будівельних норм»;

«галузеві будівельні норми — нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм»;

після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«параметричний метод нормування у будівництві — спосіб встановлення вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об’єкта нормування у будівництві (критеріїв, вимог до експлуатаційної характеристики та/або її показників);

розпорядчий метод нормування у будівництві — спосіб встановлення вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає поелементний опис об’єкта нормування у будівництві (рішення, конструкції, матеріалів, що не передбачають альтернатив)».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим;

доповнити абзацом десятим такого змісту:

«цільовий метод нормування у будівництві — спосіб встановлення вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та конкретних критеріїв оцінки технічних характеристик об’єкта нормування у будівництві».

3. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

«1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері нормування у будівництві та застосування будівельних норм».

4. Пункт 1 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

«1) створення безпечного середовища для здоров’я та життєдіяльності людини (у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)».

5. У статті 5:

1) у назві слово «Суб’єкти» замінити словами «Суб’єкти та об’єкти»;

2) у частині першій:

у пункті 2 слово «міністерства» замінити словами «інші центральні органи виконавчої влади»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Перелік суб’єктів нормування у будівництві встановлюється Кабінетом Міністрів України»;

3) доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Об’єктами нормування у будівництві є:

1) планування та забудова території;

2) об’єкт будівництва, містобудування та архітектури і його складові частини;

3) склад і зміст документації об’єктів будівництва, містобудування та архітектури».

6. У частині першій статті 6:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування державних будівельних норм та координація їх розроблення та перевірки»;

2) у пункті 3 слово «державних» виключити;

3) пункт 6 виключити;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10) забезпечення офіційного оприлюднення державних будівельних норм шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті і надання безоплатного доступу до них».

7. У статті 7:

1) у назві слово «міністерств» замінити словами «центральних органів виконавчої влади»;

2) у частині першій:

в абзаці першому слово «міністерств» замінити словами «центральних органів виконавчої влади»;

пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:

«1) затвердження, внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, скасування галузевих будівельних норм і координація їх розроблення та перевірки, а також погодження технічних завдань на їх розроблення»;

«6) забезпечення офіційного оприлюднення галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта нормування у будівництві і надання безоплатного доступу до них».

8. Доповнити статтею 71 такого змісту:

«Стаття 71. Методи нормування у будівництві

1. До методів нормування у будівництві належать параметричний, розпорядчий та цільовий методи.

2. Вибір методу нормування у будівництві здійснюється, виходячи з особливостей об’єкта нормування у будівництві.

Перевага надається параметричному та цільовому методам нормування у будівництві».

9. У статті 8:

1) у частині третій слово «Міністерства» замінити словами «Суб’єкти нормування у будівництві»;

2) частину шосту викласти в такій редакції:

«6. Тексти державних будівельних норм, включені до центрального фонду будівельних норм, та галузевих будівельних норм, включених до фондів галузевих будівельних норм, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних суб’єктів нормування у будівництві. Доступ до таких текстів є безоплатним».

10. У статті 10:

1) частину третю викласти в такій редакції:

«3. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базові організації у будівництві. Положення про базову організацію у будівництві затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік базових організацій у будівництві встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах будівництва, містобудування та архітектури»;

2) перше речення частини п’ятої після слів «погодження, затвердження» доповнити словом «реєстрації»;

3) у частині восьмій слова «опублікування в офіційному друкованому виданні» замінити словами «реєстрації та оприлюднення на офіційному веб-сайті»;

4) частину дев’яту викласти в такій редакції:

«9. Суб’єкти нормування у будівництві, що затвердили державні та галузеві будівельні норми чи зміни до них, зобов’язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних веб-сайтах і забезпечити безоплатний доступ до них»;

5) доповнити частиною десятою такого змісту:

«10. Будівельні норми не містять правових норм».

11. Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

«1. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів містобудування. Будівельні норми, правила іноземних держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».

12. У статті 12:

1) у частині першій слова «в офіційних друкованих виданнях та» виключити;

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: «Право власності на будівельні норми належить державі».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 3 жовтня 2019 року.

№ 156-IX.

ДЖЕРЕЛО